Офіційні правила акції «Розмісти або онови своє резюме в період з 12.11.2018 по 13.01.2019 і отримай шанс виграти Новорічний подарунок від сайту job.morion.ua – смартфон Huawei P Smart+ Iris Purple»


1. Організатор Акції


1.1. Організатором Акції є ТОВ «Моріон», ЕДРПОУ 30116425, що має зареєстровану адресу: 03035, Київ, вул. Сурікова 3 будівля 8-Б, (надалі– «Організатор»)


2. Строки проведення Акції


2.1. Період проведення Акції: з 00:00 годин 12 листопада 2018 року до 23:59 години 13 січня 2019 року включно (далі по тексту – «Період проведення Акції»)


3. Учасники Акції


3.1. В Акції беруть участь повнолітні громадяни — фізичні особи, що зареєструвалися на веб-сайті https://job.morion.ua (надалі – «Сайт») до початку та/або в Період проведення Акції та розмістили та/або оновили своє резюме в Період проведення Акції, та які повністю погоджуються з умовами цих Правил, шляхом здійснення Публікації свого резюме (далі – «Учасники»).


3.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:

3.2.1. Особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років.

3.2.2. Працівники Організатора та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).

3.2.3. Особи, які не виконали умови цих Правил або порушили їх.


3.3. Організатор має право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в Акції в разі виникнення сумніві у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил або встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил.


3.4. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.


3.5. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.


3.6. Дані Правила вважаються основним документом та підтвердженням договірних взаємовідносин між Організатором та Учасником щодо участі у Акції. Прийняття учасником умов даних Правил здійснюється шляхом реєстрації на Сайті та фактичної участі у Акції. Учасник здійснює реєстрацію та приймає участь у Акції згідно її Правил добровільно.


4. Інформаційна підтримка


4.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюється на Сайті.


4.2. Організатор може вносити зміни до даних Правил в односторонньому порядку, шляхом розміщення Правил в новій редакції на Сайті. Якщо Учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, він вважається таким, що прийняв такі зміни до Правил.


5. Умови участі в Акції


5.1. Для участі в Акції необхідно:

5.1.1. Бути зареєстрованим на Сайті або протягом Періоду проведення Акції здійснити Реєстрацію на Сайті прийнявши Угоду користувача.

Під Реєстрацією мається на увазі виконання дій:

5.1.1.1. Заповнення на Сайті відповідної реєстраційної форми Пошукача із заповненням Прізвища та Ім’я, контактної інформації, а саме діюча та підтверджена через сайт електронна адреса та вказання номеру телефону.

5.1.1.2. Приймає участь у Акції тільки 1 (одна) унікальна реєстрація користувача який виконав усі Правила.

5.1.2. Обов’язкове розміщення та/або оновлення створеного на Сайті резюме в Період проведення Акції з видимістю «Усім користувачам» або «Усім зареєстрованим користувачам»

5.1.3. Опубліковане та/або оновлене резюме на момент розіграшу повинно бути опубліковане на Сайті.


6. Фонд заохочень Акції


6.1. Фонд Подарунків Акції складеться з смартфону моделі Huawei P Smart+ Iris Purple (надалі – «Подарунок»)


6.2. Характеристика Подарунку може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Подарунку грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунок Акції обміну та поверненню не підлягає.


6.3. Зобов’язання з оподаткування вартості Подарунка Акції забезпечує Організатор, відповідно до чинного законодавства.


7. Умови та порядок отримання подарунку


7.1. Визначення 1 (одного) основного Учасника Акції, та 1 (одного) резервного учасника Акції, які здобудуть право на отримання Подарунку, яку проводить Організатор Акції, відбудеться 15 січня 2019 року серед усіх Учасників Акції, що виконали умови участі в Акції та відповідають цим Правилам, шляхом випадкового комп’ютерного вибору через систему Random.org


7.2. Резервний Учасник має право отримати Подарунок Акції в разі неможливості вручення та/або відмови від нього Учасника Акції, якого було визначено як Переможця Акції, що отримає подарунок Акції.


7.3. Організатор зв’язується з переможцем Акції за вказаним телефонним номером, з метою інформування про перемогу в Акції та отриманням усної згоди Переможця Акції на отримання Подарунку Акції. Кількість спроб зв’язатися з Переможцем Акції, на умовах Акції, не може бути більше як 6 (шість) дзвінків протягом 2 (двох) робочих днів, що здійснюються в період з 9:00 до 18:00.


7.4. Результати визначення Переможців Акції, які отримають Подарунок Акції, після одержання ним Подарунка Акції вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню. Організатор Акції залишає за собою право повторного визначення Переможця Акції, який отримає Подарунок Акції, з Резервного Списку в разі підозри та/або виявлення фальсифікації під час участі в Акції з боку відповідного Переможця Акції.


7.5. У разі відсутності в Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати Подарунок Акції з причин, які не залежать від Організатора, Організатор не сплачує Переможцю Акції жодних компенсацій, пов’язаних із такою неможливістю використання/отримання Гарантованого Подарунка Акції. А отже, такий Подарунок переходить до Резервного учасника Акції.


7.6. Вручення Подарунка Акції Учаснику Акції, який був визначений Переможцем Акції, здійснює Організатор або залучені ними треті особи за адресою, яку Сторони погодять під час телефонної розмови, вказаної в п. 7 Правил, протягом 4 (чотирьох) робочих днів з дати отримання від Переможців Акції документів, передбачених законодавством України, як документи що передбачають ідентифікацію особистості Переможця Акції.


7.7. Учасник, який отримав право на отримання Подарунка, вважають Переможцем Акції.


7.8. Неухильне дотримання цих Правил та всіх умов Акції, а також надання Переможцем всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Подарунку.


7.9.Повідомлення про перемогу в Акції відбувається на Сайті протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту визначення Переможця


7.10. У випадку, якщо Переможець не надав представнику Організатора копії документів, визначених цими Правилами, а так само, якщо ім’я та прізвище Учасника у таких документах не відповідають імені та прізвищу Учасника, зазначених на Сайті, Організатор Акції має право відмовити Переможцю у видачі Подарунку


7.11. З моменту передачі Переможцеві Подарунку зобов’язання Організатора та Замовника за цими Правилами вважаються виконаними.


8. Інші умови


8.1. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочень Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.


8.2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.


8.3. Організатор не несе відповідальності за неотримання Учасником Акції з причин, незалежних від Організатора, Заохочень Акції.


8.4. Організатор не несе відповідальності за:

— неотримання Учасником Акції Заохочень Акції з вини самого Учасника Акції;

— за відмову Учасника Акції від одержання Заохочень Акції, якщо в ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей.


8.5. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор не зобов’язаний вести листування з потенційними Учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення чи будь-яких інших подібних питань щодо даної Акції.


8.6. Участь в Акції є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника Акції з вищевикладеним і підтвердженням того, що Учасник ознайомлений зі своїми правами, які згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються йому як суб’єкту персональних даних.


8.7. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес) та за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх прав та обов’язків, передбачених Правилами, в тому числі стосовно Подарунку.


8.8. Організатор Акції забезпечує захист персональних даних Учасників від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них відповідно до чинного законодавства України.


8.9. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України, щодо договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з умовами такого договору, викладеними в цих Правилах і зобов’язуються їх виконувати.


8.10. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.